sprawozdanie z awansu nauczyciela dyplomowanego

polska rap sztuka przetwórcza | polska rap sztuka przetwórcza ...

Temat: Awans na nauczyciela dyplomowanego-na co zwracać uwagę!
Aby pomóc Państwu uporać się ze żmudnym tworzeniem dokumentacji oraz dać Państwu pewność, iż dokumenty są przygotowane zgodnie ze wszystkimi zapisami prawa oraz wymaganiami KO, zespół ekspertów przygotował płytę: Poradnik nauczyciela dyplomującego się Poradnik zawiera obszerny zestaw załączników - m.in.: * Strony działowe dokumentacji * Propozycje zredagowania PRZ * Sprawozdania z PRZ * Opisy i analizy działań * Sprawozdania z realizacji zadań...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7342Temat: Koniec stazu na dyplomowanego 31maja2008
Witam serdecznie. 31maja2008 roku kończy mi się staż na nauczyciela dyplomowanego. Czy ktoś mógłby mi pomóc z kolejnością i terminami tego co powinienem zrobić dalej? Rozumiem,że pierwszym krokiem jest sprawozdanie ze ... dostarczać, ponieważ obowiązują w zasadzie trzy rzeczy: -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego -zaświadczenie dyrektora szkoły(........) -opis i analizę realizacji wymagań w szczególności ze wskazaniem uzyskanych...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1595


Temat: dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego
Chciałbym zapytać, czy dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinna zawierać na chwilę obecną poniższe dokumenty: 5. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt 3 /. 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt. 3 /. 8. Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w par. 8 ust. 2 Zwracam się Was, ponieważ w dniu dzisiejszym ku mojemu zdziwieniu otrzymałem od od dyrektorki informację, że w/w dokumenty nie są wymagane przez komisję w kuratorium do uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4560


Temat: dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego
dyplomowanego, poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (§ 9 ust.1 pkt 1), zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje wymagane w § 9 ust.1 pkt 2. Natomiast część merytoryczna obejmuje realizację wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli opisy i analizy realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-5. Są to tylko i wyłącznie opisy i analizy...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4560


Temat: Teczka stażysty
Dziewczyny....chyba coś mylicie Stwierdzenie, że 'do teczki nic nie trzeba" niezupełnie pasuje do nauczyciela-stażysty, który awans robi u dyrektora. Stażysta ma opiekuna, ale to dyrektor monitoruje staże swoich pracowników i musi wiedzieć, jaką ocenę wystawić. Do tego potrzebuje dowodów pracy. Nauczyciel robiący dyplomowanego może komisji nie przedstawiać różnych dowodów, ale dyrektor tych dowodów potrzebuje, aby zaliczyć staż nauczycielowi i wystawić ocenę pracy. To on bierze na siebie odpowiedzialność, to jemu przedstawiamy sprawozdanie. Dlatego mówienie trochę niemiłych słów o dyrkach w kontekście 'kwitów' jest chyba nie na miejscu. Pozdrawiam.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2165


Temat: Teczka stażysty
Wiem, że przepisy mówią co innego, ale jak ja- stażystka- mam zwrócić uwagę dyrektorowi, który będzie mnie oceniał A co mówią przepisy w sprawie stażysty? Awans na nauczyciela kontraktowego daje dyrektor. Skąd ma wiedzieć dyrektor dużej szkoły, co zrobił każdy stażysta? Trzeba mu te materiały przedstawić Może wymagać, czego chce. Inaczej jest w awansie na dyplomowanego; tam gwarantem pracy nauczyciela jest dyrektor, który czyta sprawozdanie i na jego podstawie daje ocenę dorobku oraz jest w komisji kwalifikacyjnej. Dlatego komisji w KO nie trzeba dawać załączników - oczywiscie dyrektor zatwierdza sprawozdanie tez na podstawie kwitów, których może sobie od nauczyciela żądać.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2165


Temat: Portal edukacyjny:Plany,scenariusze itp.
Materiały dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, propozycje sprawozdań, programy, poszerzenia działań szkoły. Zapraszam na http://83.15.153.174/lopa...od_strwyjsc.htm Scenariusze imprez szkolnych wg kalendarza szkolnego i inne. Na ... maturę ustną. http://83.15.153.174/lopata/P_00_sw.htm Plan wynikowy, metody nauczania, inne materiały dla nauczycieli i uczniów http://83.15.153.174/lopata/Deutsch_str_wyjsc.htm //edit by:PlushyNie zaśmiecamy forum, taka forma zabiera tylko jeden post i jest równie skuteczna (i w odpowiednim...
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=1345


Temat: Koniec stazu na dyplomowanego 31maja2008
Proszę mi podpowiedzieć jak według nowego rozporządzenia układać teczkę na dyplomowanego krok po kroku. Dziękuję z góry krok po kroku jest napisane w rozporządzeniu § 9. (1) 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1595


Temat:
9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię. § 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, ły. § 11 "2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania."; § 14 ust. 3 "3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna."; 4) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7; dnia Śro 14:32, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Źródło: kiszoneogorki.fora.pl/a/a,319.html


Temat: Dzieci a awans zawodowy
[quote="agnieszka h 5"]A może co na ten temat popiszemy Bo ja widzę to negatywnie- wiem bo właśnie jestem w awansie na mianowanego. Wyścig szczurów i nic więcej!!! Latanie za papierkami i potwierdzeniami!!!! A dzieci daleko za nimi........ Nie zgadam się z takimi opiniami na temat awansu zawodowego. Jeżeli ktoś pisze, że awans to latanie za papierkami i potwierdzeniami to mam wrażenie, ze nie wie na czym awans polega. Po pierwsze chciałabym przypomnieć, że sprawę awansu a szczególnie jego dokumentowanie określa Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593). W §9.1. jest zapisane jaką dokumentację należy dołączyć do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne tzn. 1) dokumenty potwierdzające kalifikacje zawodowe......... 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia............. 3) zatwierdzony plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji ............ 4) ocenę dorobku zawodowego......... 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacje potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w §8 ust.2. Jak wynika z tych zapisów nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy wcale nie muszą zbierać i papierków i potwierdzeń aby pokazać to komisji. Jeżeli zaś chodzi o dokumentację nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego to jest ona określona w § 9.4. Dokumentacja przedstawiona jest w następującej formie: 1)opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w §8 ust.2 pkt 1-3........... 2) sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w §8 ust.2 pkt 4, 3)dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego........ 4) opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków......... 5) zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w §8 ust.2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji. Jak wynika z tych zapisów tzw. papierki są wymagane tylko wtedy gdy dokumentujemy jakąś działalność, która była wykonywana poza stażem. Zachęcam wszystkich odbywających staże do wnikliwego zapoznania się z ww. rozporządzeniem a szczególnie polecam to osobom, które odbywają staż na nauczyciela mianowanego, gdzie gdzie jednym z wymagań jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty itd... Myślę, że rozsądne podejście do awansu zawodowego pozwoli wykazać się nauczycielom szczególnie w pracy z uczniami i wychowankami, da im wiele zadowolenia z pracy, wpłynie na ich własny rozwój zawodowy i poprawi pracę szkoły (niezależnie czy potwierdzą to "papierkami"). Mam nadzieję, że takie podejście nauczycieli do awansu nie pozostawi "dzieci daleko za nimi". Wszystkim odbywającym staże, życzę wiele wytrwałości w realizacji swoich planów rozwoju...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=910


Temat: Co z dorobkiem z poprzedniego miejsca pracy?
Dyrektor szkoły, w której odbywałaś staż na nauczyciela dyplomowanego powinien Ci wystawić odpowiednie zaświadczenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / z dnia 1grudnia 2004 r. / - §9 ust.1 pkt 2 zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania oraz otrzymania przez nauczyciela. (Data otrzymania oceny przez nauczyciela warunkuje termin złożenia wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela, nauczyciel mianowany może złożyć ten wniosek w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.) To zaświadczenie będzie podstawą nowego zaświadczenia, które sporządzi dyrektor nowej szkoły przed złożeniem przez Ciebie teczki w Kuratorium. Musi ono być sporządzone z datą najwyżej kilka dni wcześniejszą. W teczce dokonujesz opisów i analiz realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego wg Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. : 1. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 2. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 3. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 4. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 a - f Rozporządzenia : / należy wybrać co najmniej trzy zadania / 5. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Te opisy dotyczyć mogą nie tylko działań z okresu stażu, ale także całego Twojego dorobku od momentu uzyskania stopnia nauczyciela...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5171